การวัดสมรรถนะข้าราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

 โดยนายสังวรณ์ คำศรี  สสอ.เมืองอุดรธานี

ค่าระดับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation: ACH)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

ส่งรายงานทันกำหนดเวลา

ไม่ทันเวลา

0.5

ทันเวลาที่กำหนดให้

1

รายงานครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์

1.3

ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์

1.6

ครบตามเงื่อนไข

2

สรุป วิเคราะห์ปัญหา และมีแนวทางการแก้ไข

สรุปวิเคราะห์รายงานถูกต้อง

2.3

มีส่วนที่ และบอกปัญหาถูกต้อง

2.6

มีส่วนที่ 1,2 และแนวทางแก้ปัญหาถูกต้อง

3

กำหนดเป้าหมายท้าทาย และจัดระบบงานที่สอดคล้องเป้าหมาย

ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

3.5

มีส่วนที่ 1 และสร้างระบบงานที่ชัดเจน

4

ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพ

คนน้อยงานสำเร็จ

4.3

ส่วนที่ 1 และประหยัดเงิน

4.6

ส่วนที่ 1,2 และเกิดนวตกรรม

5

   

ค่าระดับบริการที่ดี (Service Mind : SERV)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี และสร้างความประทับใจ

ทักทาย สวัสดี ค่ะ/ครับ

0.5

สอบถามความต้องการและให้การแนะนำถูกต้อง

1

บริการภายใน 5 นาที และนัดเยี่ยมติดตามที่บ้านในรายจำเป็น

ให้บริการภายใน นาที

1.3

ส่วนที่ และตามมาตรฐานกำหนด

1.6

ส่วนที่ 1,2 และนัดผู้ป่วยหรือคำแนะนำที่ชัดเจน

2

ยึดปัญหาผู้รับบริการเป็นธุระของตนเอง และลดข้อขัดแย้งในการให้บริการ

เสนอตัวรับใช้ในการดูแลปัญหาของผู้รับบริการ

2.5

ส่วนที่ 1 และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งและผู้รับบริการพอใจ

3

บริการถึงที่ทุกรายที่จำเป็น หรือมีการร้องขอ

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

3.5

ส่วนที่ 1 และแนะนำการดูแลหรือดำเนินการได้เอง

4

ให้บริการต่อเนื่องและดูแลเองได้

บริการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

4.5

ส่วนที่ และดูแลเองได้

5

เกิดนวตกรรมที่ให้การบริการที่ยั่งยืน

มีนวตกรรมที่ให้บริการที่ยั่งยืน

6

  

ค่าระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertis : EXP)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

ค้นคว้าหาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

อ่านเอกสารวิชาการ

0.5

สืบค้นหาทาง Internet

1

มีความรู้ในงานที่เป็นปัจจุบัน

เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

1.3

ส่วนที่ และแจกแจงอย่างเป็นระบบสามารถตรวจได้

1.6

ส่วนที่ 1,2 และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง

2

กำหนดประเด็น นำมาใช้ประโยชน์ในงานเป็นการสั่งสมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

กำหนดประเด็นสำคัญได้ชัดเจน

2.5

ส่วนที่ 1 และสร้างองค์ความรู้จากประเด็นที่กำหนดได้อย่างเป็นระบบ (งานวิจัย)

3

มีความรู้แบบสหวิชาการ

มีงานวิจัยที่ได้ดำเนินจนสำเร็จ

3.5

ส่วนที่ 1 และนำเผยแพร่

4

มีนวตกรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กร

มีนวตกรรมในงานที่รับผิดชอบ

4.5

ส่วนที่ และนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร

5

   

ค่าระดับจริยธรรม (Integrity : ING)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

รักษาระเบียบ วินัย กฏหมายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

ตรงต่อเวลา และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

0.5

ส่วนที่ และไม่ผิดระเบียบ

1

อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน

เสียสละเวลาตนเพื่องานองค์กร

1.3

ส่วนที่ 1 และทำภาระกิจจนสำเร็จ

1.6

ส่วนที่ 1,2 และได้รับชื่นชม

2

มีจรรยาบรรณ เสียสละความสุขส่วนตนหรือครอบครัว

รักษาจรรยาบรรณตนเอง

2.5

ส่วนที่ 1 และเสียสละความสุขตนเองหรือครอบครัวเพื่อภารกิจหน่วยงาน

3

มีหลักธรรมาภิบาล

โปร่งใสพร้อมรับตรวจสอบทุกเวลา

3.5

ส่วนที่ 1 และยึดประโยชน์ของหน่วยงาน

4

รักษาประโยชน์ชาติเท่าชีวิต

ดูแลทรัพย์สินของชาติแม้จะเป็นอันตรายเท่าชีวิต

5

   

ค่าระดับความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork : TW)

 

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

ทำงานรับมอบหมายสำเร็จ และแจ้งเพื่อนร่วมงานทราบ

งานรับมอบหมายทำสำเร็จ

0.5

ส่วนที่ และถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานรับทราบได้ถูกต้อง

1

มีสัมพันธ์ที่ดี เอื้อเฟื้อทุกคน และไม่กล่าวร้ายผู้อื่น

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน

1.3

ส่วนที่ และช่วยเหลืองานทุกคนเมื่อร้องขอหรือเห็นว่าเหมาะสม

1.6

ส่วนที่ 1,2 และไม่กล่าวร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย

2

รับฟังคนอื่น และแก้ไขจุดบกพร่องได้

รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้อย่างตั้งใจ

2.5

ส่วนที่ 1 และแก้ไขจุดบกพร่องได้

3

ชื่นชมอย่างจริงใจ และรักษาน้ำใจกทุกคน

แสดงความยินกับทุกคนด้วยความจริงใจ

3.5

ส่วนที่ 1 และรักษาน้ำใจเพื่อนทุกคน

4

สร้างความสามัคคีในองค์กร และสานสัมพันธ์ให้ยั่งยืน

สร้างความสามัคคีในองค์กร

4.5

ส่วนที่ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีอยู่เสมอ

5