ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสอ.เมืองอุ

 หลักเกณฑ์การคิดคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขผสมผสานของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

    โดย นายสังวรณ์  คำศรี สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี แก้ไขปี 2557 

หมวดที่ 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน คิดเป็นร้อยละ 70  ประกอบด้วย

              1.1 คะแนนจากการประเมินผลงานตามแบบประเมิน  คือ คะแนนผลงานที่ได้จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน คิดร้อยละ 40

              1.2 คะแนนจากการประเมินภาวะสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน หมายถึง หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้จากการจับฉลากเป็นตัวแทนของแต่ละสถานีอนามัย เพื่อประเมินคุณภาพของงานตามแบบประเมิน คิดร้อยละ15

              หลักเกณฑ์ประกอบการประเมิน

                    - สุ่มประเมินจำนวน 30 หลังคาเรือน โดยวิธี Accidental  Simple

                    - สอบถาม สังเกต และดูการปฏิบัติ ตามกิจกรรมที่กำหนดในการประเมิน

               เกณฑ์การคิดคะแนน

                    -  คิดคะแนนจากจำนวนหลักคาเรือนที่สุ่ม คือ   คะแนนที่ได้ เท่ากับ จำนวนหลังคาเรือนที่สุ่มผ่าน/หลังคาเรือนที่สุ่มทั้งหมด x100

คะแนน ต่ำกว่า 60  3
คะแนน  60 - 70  5
คะแนน 71 - 80 7
คะแนน 81 - 90 10
คะแนน มากกว่า 90  15

              1.3  คะแนนจากการประเมินผลการให้บริการนอกเขต คือ จำนวนผู้ป่วยนอกเขตมาขอรับบริการทุกชนิดในสถานีอนามัยในแต่ละเดือนเฉลี่ยถึง ณ เดือนก่อนที่จะออกประเมิน  ( 2.5%)

               เกณฑ์การคิดคะแนน

ต่ำกว่า  50  คน   =   0.5 คะแนน
51 - 100  คน   = 1  คะแนน
101 - 150 คน   = 1.5  คะแนน
151 - 200 คน   = 2  คะแนน
มากกว่า  200  คน   = 2.5  คะแนน

               1.4  คะแนนจากหนักงาน   คือ คะแนนที่คิดในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่รับน้ำหนักมากเฉลี่ยต่อคน กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่รับน้ำหนักน้อยเฉลี่ยต่อคน คิดร้อยละ 2.5 โดยหาค่าต่ำสุดและสูงสุดในภาพรวม

                เกณฑ์การคิดคะแนน

คะแนน น้ำหนัก ต่ำกว่า 12  =  0.5
คะแนน น้ำหนัก 12 - 15  =  1
คะแนน น้ำหนัก 16-18  =  1.5
คะแนน น้ำหนัก 19  =  2
คะแนน น้ำหนัก ต่ำกว่า 12  =  2.5

              1.5 งานนโยบายของอำเภอที่กำหนดให้เป็นเกณฑ์ประเมินพิเศษ  ( 10 คะแนน)

               เกณฑ์การให้คะแนน

                       ให้ดูที่งานนโยบายที่ได้กำหนดไว้แล้ว

หมวดที่ 2 การประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 20   ประกอบด้วย

           สมรรถนะหลัก 5 ตัว      ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระดับค่าสมรรถนะของข้าราชการ             

หมวดที่ 3  อื่น ๆ ร้อยละ 10 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันแล้วแต่ความเหมาะ  

                - สนองนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร

                - ผลงานโดดเด่นในรอบการประเมิน ในระดับจังหวัดขึ้นไป

                - ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และเหมาะสม

                       : วันลา คิดจาก เดือน กรกฎาคม ถึงวันประเมิน

                       : ความถี่ห่างของเงินเดือน

                - อื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้บังคับบัญชา