ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองอุดรธานี มีศักยภาพสูง

 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

ค่านิยม

      C : Competency        ความมีศักยภาพสูง

      M : Mastery              เป็นนายตัวเอง

      O : Originality           เร่งสร้างสิ่งใหม่

      P : People centered   ใส่ใจประชาชน

      H : Humility              ถ่อมตน อ่อนน้อม

 

 

ภายใต้อัตลักษณ์ 4 ข้อ คือ

1. ความพอเพียงคือการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2. ความมีวินัย คือการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร และของทางราชการ

3. ความสุจริต คือการยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง การสร้างความเป็นธรรมและความสามัคคีในองค์กร

4. จิตอาสา คือการลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองด้วยความรักสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม