ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

 EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทำงกำร เพื่อด าเนิน กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส

2.การรวมกลุ่ม ชมรม STRONG

3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามปรับปรุงการบริหาร

4.ข้อเสนอ ข้อทักท้วงต่อผู้บริหาร ระเบียบวาระที่4และ5

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

7.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ