ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

 

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตน าเผยแพร่ บน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          1.1หนังสือ ส่งเลื่อนเงินเดือน

2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ

3.รูปถ่ายการติดประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก

         3.1 หนังสือประกาศจาก สสจ. 

4.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3

5. ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติราชการดีเด่นดีมาก 

6. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน

7. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.เมือง

8 ประกาศรายชื่อดีเด่นดีมาก รอบ 1 เม.ย.63

9 ประกาศหลักเกณฑ์ สสจ.อุดรธานี

10.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ