ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 24 น่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     1.1หนังสือเสนอ แผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน

2.แบบรายงานผลโครงการตามแผน รอบ 6 เดือน

3.โครงการจริยะธรรม ปี 63 สสอ.เมืองอุดรธานี

     3.1หนังสือเสนอ แผนจริยธรรม รอบ 6 เดือน

4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.เมือง

6. แบบฟอร์มที่ 3 สสอ.เมือง

 

7. แบบรายงานผลโครงการตามแผน รอบ 12 เดือน สสอ.เมือง

 

8. รายงานผลชม รอบ 12 เดือน ปี 63 เอกสารหมายเลข 2 สสอ.เมือง

9. หนังสือเสนอ แผนจริยธรรม รอบ 12 เดือน สสอ.เมือง

10. หนังสือเสนอ แผนป้องกันฯ รอบ 12 เดือน สสอ.เมือง.

11 .LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ