ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.ขออนุญาตนำเผยแพร่มาตการ

2. คู่มือมาตรการการรับสินบน

    2.1 ประกาศมาตรการการรับสินบน

    2.2 มาตรการป้องกันการผิดวินัย - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

    2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัาง

    2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบน_ เงินบริจาค

    2.5 มาตรการป้องกันการผิดวินัย - การใช้รถราชการ

    2.6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

6. LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ