ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  

2. หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

3. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และแผนผังขั้นตอน 

4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  ไตรมาส 3

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

      5.1 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน  ต.ค..62

      5.2 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน  พ.ย.62

      5.3 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน  ธ.ค.62

      5.4 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน  ม.ค.63

      5.5 ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน   ก.พ.63

6.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน ต.ค 62

     6.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน พ.ย 62

     6.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน ธ.ค 62

     6.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน ม.ค 63

     6.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่สรุปร้องเรียน ก.พ 63

 

7. ขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน 

8. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.เมือง 

9. รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

10. รายงานสรุปการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 

11.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ