ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  คลิ๊ก

            1.1 คำสั่งคณะกรรมนิเทศติดตาม-แผนออกนิเทศติดตามงาน 63   คลิ๊ก

            2.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ   คลิ๊ก

             2.2 รายงานการประชุม มกราคม 63   คลิ๊ก   

             2.3 ภาพออกประมิน รอบที่ 1   คลิ๊ก

3.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ   คลิ๊ก

4. แบบสำรวจ EBIT 12  คลิ๊ก

5. ขออนุญาตเผยแพร่

6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.เมือง 

7. นำเสนอ คปสอ.เมืองอุดรธานี 2563 

8. ผลการดำเนินงาน คปสอ. เมือง ปี 63

9. ผลงานตามตัวชี้วัด PA คปสอ.เมืองอุดรธานี

        ดาวน์โหลด   userfiles/ผลงานตามตัวชี้วัด PA คปสอ_เมืองอุดรธานี.xls  คลิ๊ก 

10. รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

11. LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ   คลิ๊ก