ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ผู้บริหารหน่วยงาน สสอ.

     1.2. นโยบายของผู้บริหาร

     1.3. โครงสร้างหน่วยงาน สสอ

     1.4. กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

     1.5  บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

     1.6  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่านิยม MOPH

     1.7  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข

     1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

     1.9  ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ

     1.10  จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2.  หนังสือจัดสรรงบประมาณ

     2.1 แผนงบประมาณ

     2.2 หนังสือแจ้งรหัสงบประมาณ

3. หนังสืออนุมัติแผนปฏิบัติการ

     3.1 เล่มแผนฉบับสมบูรณ์

4. คู่มือปฏิบัติการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน-แจ้งเบาะแสด้านการทุจริต ปี 59

5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา กรณีร้องเรียน

6. รายงานสรุปวิเคราะห์

     6.1  ประกาศการทรวงสาธารณสุข

     6.2  แบบ สขร.1

     6.3 บันทึกข้อความรานงานผู้บริหาร

7. ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

       7.1 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

             7.1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน คลิ๊ก

             7.1.2 ค่าจ้างซ่อมคอมฯ คลิ๊ก

             7.1.3 วัสดุคอมฯ  คลิ๊ก

             7.1.4 วัสดุงานบ้านงานครัว  คลิ๊ก

       7.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน เมษายน 63 คลิ๊ก

             7.2.1 Fixcost. เมือง คลิ๊ก

             7.2.2 หนังสือจัดสรร fixcost สสอ.2_63 (2) คลิ๊ก

             7.2.3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล คลิ๊ก

       7.3 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ 1 มิถุนายน 63 คลิ๊ก

        7.3  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ 17 สิงหาคม 63 

       7.4  แบบ สขร1 ไตรมาส 3

            7.4.1 แบบฟอร์ม สขร1 เดือน มี.ค. 63 คลิ๊ก

                7.4.1.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ มี.ค.63 คลิ๊ก

                7.4.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน มี.ค.  63 คลิ๊ก

          7.4.2 แบบฟอร์ม สขร1 เดือน เม.ย. 63 คลิ๊ก

                7.4.2.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ เม.ย.63 คลิ๊ก

                7.4.2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน เม.ย.  63 คลิ๊ก

          7.4.3 แบบฟอร์ม สขร1 เดือน พ.ค. 63 คลิ๊ก

                7.4.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ พ.ค.63 คลิ๊ก

                7.4.3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน พ.ค  63 คลิ๊ก

         7.5  แบบ สขร1 ไตรมาส 4 

                 7.5.1 แบบฟอร์ม สขร1 เดือน มิถุนายน 2563

                         7.5.1.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ มิ.ย. 63

                          7.5.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน มิถุนายน 63

                 7.5.2 แบบฟอร์ม สขร1 เดือน กรกฎาคม  2563

                         7.5.2.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ กรกฎาคม  2563

                          7.5.2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน กรกฎาคม  2563

                 7.5.3 แบบฟอร์ม สขร1 เดือน สิงหาคม  2563

                         7.5.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ สิงหาคม  2563

                          7.5.3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม  2563

8.  แจ้งเวียนแบบหนังสือค้ำประกัน

     8.1 แบบสอบทานการเงิน

     8.2 แบบสอบทานด้านพัสดุ

     8.3 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

     8.4 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ

9. Link ไปหน้าเว็ปหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ