ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.บันทึกเผยแพร่บริหารเว็ปไซต์  คลิ๊ก

         2.คำสั่งการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ปี 2563  คลิ๊ก

                 2.1 คำสั่งบริหารเว็ปไซต์ ปี 2563  คลิ๊ก

         2.2. ประกาศสสอ.เมืองอุดรธานี  คลิ๊ก

3.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล  คลิ๊ก

        3.1ผังการเผยแพร่ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี  คลิ๊ก

         4.บันทึกขออนุญาตรายงานปัญหาอุปสรรค  คลิ๊ก

                 4.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน  คลิ๊ก

          5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx  คลิ๊ก

           6.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ  คลิ๊ก