ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ หลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิ๊ก

2. โครงการ คลิ๊ก

  2.1 โครงการวิ่งไล่ยุง

  2.2 ขออนุมัติจัดประชุม รณรงค์

  2.3  หนังสือแจ้งเพื่อทราบในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก

  2.4  กำหนดการกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง

  2.5  แผนผังพิธีเปิดกิจกรรมไล่ยุง

  2.6   ภาพกิจกรรมโครงการ

  2.7  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน มีนาคม 63

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  คลิ๊ก

4. สรุปโครงการทำแผน63 คลิ๊ก

5.ภาพถ่ายกิจกรรม  คลิ๊ก

6.หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  คลิ๊ก

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  คลิ๊ก

8.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ  คลิ๊ก