ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

แบบสอบสวนโรคเฉพาะราย

แบบสอบสวนโรคเฉพาะราย

>>>แนวทางการเขียนรายงานการสอบสวนโรค

กลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง

>>>DF/DHF (ไข้เดงกี่/ไข้เลือดออก)                                                                                                            

>>>Chikungunya (ไข้ปวดข้อยุงลาย)

>>>Malaria (ไข้มาลาเรีย)

>>>Scrub Typhus (ไข้รากสาดใหญ่)

 

กลุ่มโรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน

>>>Trichinosis (พยาธิทริคิโนซิส)

>>>Rabies (พิษสุนัขบ้า)

>>>Melioidosis (โรคเมลิออยด์)

>>>Leptospirosis (ไข้ฉี่หนู)

>>>Streptococcus suis (ไข้หูดับ)

>>>Antrax (โรคแอนแทรกซ์)

 

กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและน้ำ

>>>กลุ่มอาการไวรัสตับอักเสบเฉียบพลัน

>>>ไข้เอนเทอริค,ไข้ไทฟอยด์,พาราไทฟอยด์

>>>บิด

>>>มือ เท้า ปากเปื่อย

>>>อาหารเป็นพิษ

>>>อุจจาระร่วงอย่างแรง

 

กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

>>>ข้หวัดใหญ่

>>>ปอดอักเสบ

>>>วัณโรคปอด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา สายพันธืใหม่ 2019

++++ประเมินความเสี่ยงก่อนมารับบริการโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ CORONA VIRUS 2019 ++++

>>>แนวทางเฝ้าระวังและแบบสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อnCov 2019

>>>แบบติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

 

กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

>>>คอตีบ

>>>คางทูม

>>>บาดทะยักในทารกแรกเกิด (อายุไม่เกิน 28 วัน)

>>>การตายในทารกแรกเกิด (0-28 วัน)

>>>หัด

>>>หัดเยอรมัน

>>>หัดเยอรมันตายในครรภ์มารดา

>>>สุกใส

>>>กลุ่มอาการอัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (AFP)

>>>ไอกรน

 

 อาการภายหลังได้รับวัคซีน (AEFI)

>>>แบบ AEFI 1 (สอบสวนทุกรายที่มีอาการ)

>>>แบบ AEFI 2 (กรณีที่มีอาการหนัก เช่น admit หรือ เสียชีวิต)

 

กลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส

>>>ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

>>>คุดทะราด

>>>เยื่อยุตาอักเสบจากไวรัส

>>>เรื้อน

 

กลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง

 >>>กลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ/ไข้สมองอักเสบ