ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB4

 

  EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบ

           1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และหรือพิจารณาสั่งการ  และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

 

              2.1 สขร.1 ไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม 2562  คลิ๊ก

           2.2 สขร.1 ไตรมาส 1 เดือน พฤศจิกายน 2562  คลิ๊ก

           2.3 สขร.1 ไตรมาส 1 เดือนธันวาคม 2562 คลิ๊ก

  

            3.1 สขร.ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2563  คลิ๊ก

            3.2 สขร.ไตรมาส 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2563  คลิ๊ก

            3.3 สขร.ไตรมาส 2 เดือน มีนาคม 2563  คลิ๊ก

            3.4 สรุป สขร.ไตรมาส 2  คลิ๊ก

               

                4.1 สขร.ไตรมาส 3 เดือน มีนาคม 2563

                        4.1.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ มี.ค.63

                        4.1.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน มีนาคม  63

                4.2 สขร.ไตรมาส 3 เดือน เมษายน 2563

                        4.2.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ เม.ย.63

                        4.2.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน เม.ย.  63

                4.3 สขร.ไตรมาส 3 เดือน พฤษภาคม 2563

                       4.3.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ พ.ค.63

                       4.3.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน พ.ค.  63

                4.4  สขร.ไตรมาส 4 เดือน มิถุนายน 2563

                       4.4.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ มิ.ย. 63

                       4.4.2  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน มิถุนายน 63

                4.5 สขร.ไตรมาส 4 เดือน กรกฎาคม 2563

                       4.5.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ ก.ค. 63

                       4.5.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน กรกฎาคม  63

                4.6  สขร.ไตรมาส 4 เดือน สิงหาคม  2563

                      4.6.1 ขออนุญาตเผยแพร่ สขร 1 ขึ้นเว็บ ส.ค. 63

                      4.6.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน สิงหาคม 63 

            5. LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ  คลิ๊ก