ต้อนรับ สสอ.เมืองอุดรธานี

EB2

 

   EB 2 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ

 

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.  บันทึกข้อความ เรียนผู้บริหาร / ทราบ / อนุมัติ  คลิ๊ก

2.  คำสั่ง / ข้อสั่งการที่ลงนามโดยผุ้บริหารสูงสุด  คลิ๊ก

3.  กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง  คลิ๊ก

4.  แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563  คลิ๊ก

             2.หนังสือจัดสรร fixcost สสอ.2_63

             3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน เมษายน 63

             4.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

                   4.1  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  ไตรมาสที่ 2,3 

                4.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  ไตรมาสที่ 4

         5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

                   5.1  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาสที่ 2,3 

                    5.2  หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และอนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาสที่ 3,4

5. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ / ปลดประกาศ  คลิ๊ก

6. ภาพถ่ายเผยแพร่แผน ณ สถานที่ปิดประกาศ  คลิ๊ก

7. รายงานผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2562  คลิ๊ก

8. หนังสือเวียน  คลิ๊ก

9. สแกนแบบฟอร์มแสดงความบริสุธิ์ใจ  คลิ๊ก

10.1  สแกนชุดอนุมัติจ่าย ใน ปี 2563 โครงการชื้อวัสดุงาน ไตรมาส1  คลิ๊ก

10.2  แสกนอนุมัติจ่าย ปี 2563 โครงการชื้อวัสดุสำนักงาน ไตรมาส1  คลิ๊ก

11. สแกนชุดบันทึกอนุมัติจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาส 2  คลิ๊ก

 Link ไปหน้าเว็ปหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ  คลิ๊ก