หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ(CDCU ) จังหวัดอุดรธานี
โครงการ อบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน”
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

เรื่อง: แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ CUP โรงพยาบาล ปี 2564

เรียน ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง

แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ CUP ปี 64

จึงเรียนมาเพื่อทราบแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ CUP ปี 64


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการขอความร่วมมือ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง, เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลตำบลหนองบัว ประชาสัมพันธ์ให้ อสม. ทราบ และดำเนินการสมัครสมาชิก ฌกส. อสม. เพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ และส่งเสริม ให้ อสม. ได้รับสวัสดิการอย่างครอบคลุม ทั่วถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอแสดงความนับถือ

นายไพบูลย์ รัตนศิลป์

______________________________________________________________________________


เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ขอส่งแบบการกำหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังให้กำหนดตาม กพ.กำหนด

ตามหนังสือสำนักงาน กพ.ที่ นร. ๑๐๐๘/๒๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อใช้ประกอยการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


นายฐนกร คำหารพล

งานบริหาร


__________________________________________________________________________________________

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
การมอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติคำสั่งจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2562 ดังรายละเอียดแนบมานี้


คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 6034/2562


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายฐนกร คำหารพล


(ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี)


Post time 03/01/2020 13:00

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
เรื่อง ขอให้บันทึกค่า HICI ด่วน!!!!!!!!!

Post time 24/05/2020 10:55:


__________________________________________________________________________________________