หลักเกณฑ์การคิดคะแนนผลการปฎิบัติราชการ สสอ.เมืองอุดรธานี เกณฑ์การให้ค่าสมรรถนะข้าราชการสสอ.เมือง นโยบาย57
เมนูหลัก
หน้าแรก(Home)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สมัครสมาชิก(Members)
ติดต่อกับเรา(Contact Us)
เรื่องเกี่ยวกับเรา(About Us)
สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
งานประชาสัมพันธ์ สสอ.เมือง
คณะทำงานบริหารเพื่อความโปร่งใส
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
คณะกรรมการประเมินคุณธรรม
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สสจ.อุดรธานี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการบริหาร ปี62
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ITA62
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
การติดต่อสื่อสาร
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เช็คยอดค้างจ่าย(AIS)
เช็คยอดค้างจ่าย(DTAC)
ค้นหารหัสไปรษณีย์
การเดินทาง
เช็คเที่ยวบิน
แผนที่กรุงเทพฯ
สภาพการจราจร
พยากรณ์อากาศ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สาระความรู้
Knowledge Center
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
สถานีโทรทัศน์
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 7
ทีวีสี ช่อง 9
ITV
UBC
หนังสือพิมพ์
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
บางกอกโพสต์
ไทยรัฐ
มติชนสุดสัปดาห์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ข่าวสด
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เส้นทางเศรษฐกิจ
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน
E-Commerce
ศูนย์รวมเว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำเร็จรูป

ค่าสมรรถนะข้าราชการ

การวัดสมรรถนะข้าราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี

 โดยนายสังวรณ์ คำศรี  สสอ.เมืองอุดรธานี

ค่าระดับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation: ACH)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

ส่งรายงานทันกำหนดเวลา

ไม่ทันเวลา

0.5

ทันเวลาที่กำหนดให้

1

รายงานครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์

ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์

1.3

ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์

1.6

ครบตามเงื่อนไข

2

สรุป วิเคราะห์ปัญหา และมีแนวทางการแก้ไข

สรุปวิเคราะห์รายงานถูกต้อง

2.3

มีส่วนที่ 1 และบอกปัญหาถูกต้อง

2.6

มีส่วนที่ 1,2 และแนวทางแก้ปัญหาถูกต้อง

3

กำหนดเป้าหมายท้าทาย และจัดระบบงานที่สอดคล้องเป้าหมาย

ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย

3.5

มีส่วนที่ 1 และสร้างระบบงานที่ชัดเจน

4

ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประสิทธิภาพ

คนน้อยงานสำเร็จ

4.3

ส่วนที่ 1 และประหยัดเงิน

4.6

ส่วนที่ 1,2 และเกิดนวตกรรม

5

   

ค่าระดับบริการที่ดี (Service Mind : SERV)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

บริการด้วยอัธยาศัยที่ดี และสร้างความประทับใจ

ทักทาย “สวัสดี ค่ะ/ครับ”

0.5

สอบถามความต้องการและให้การแนะนำถูกต้อง

1

บริการภายใน 5 นาที และนัดเยี่ยมติดตามที่บ้านในรายจำเป็น

ให้บริการภายใน 5 นาที

1.3

ส่วนที่ 1 และตามมาตรฐานกำหนด

1.6

ส่วนที่ 1,2 และนัดผู้ป่วยหรือคำแนะนำที่ชัดเจน

2

ยึดปัญหาผู้รับบริการเป็นธุระของตนเอง และลดข้อขัดแย้งในการให้บริการ

เสนอตัวรับใช้ในการดูแลปัญหาของผู้รับบริการ

2.5

ส่วนที่ 1 และแก้ไขปัญหาได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งและผู้รับบริการพอใจ

3

บริการถึงที่ทุกรายที่จำเป็น หรือมีการร้องขอ

เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน

3.5

ส่วนที่ 1 และแนะนำการดูแลหรือดำเนินการได้เอง

4

ให้บริการต่อเนื่องและดูแลเองได้

บริการอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

4.5

ส่วนที่ 1 และดูแลเองได้

5

เกิดนวตกรรมที่ให้การบริการที่ยั่งยืน

มีนวตกรรมที่ให้บริการที่ยั่งยืน

6

  

ค่าระดับการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertis : EXP)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

ค้นคว้าหาความรู้ในงานที่รับผิดชอบ

อ่านเอกสารวิชาการ

0.5

สืบค้นหาทาง Internet

1

มีความรู้ในงานที่เป็นปัจจุบัน

เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

1.3

ส่วนที่ 1 และแจกแจงอย่างเป็นระบบสามารถตรวจได้

1.6

ส่วนที่ 1,2 และตอบข้อซักถามได้ถูกต้อง

2

กำหนดประเด็น นำมาใช้ประโยชน์ในงานเป็นการสั่งสมความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

กำหนดประเด็นสำคัญได้ชัดเจน

2.5

ส่วนที่ 1 และสร้างองค์ความรู้จากประเด็นที่กำหนดได้อย่างเป็นระบบ (งานวิจัย)

3

มีความรู้แบบสหวิชาการ

มีงานวิจัยที่ได้ดำเนินจนสำเร็จ

3.5

ส่วนที่ 1 และนำเผยแพร่

4

มีนวตกรรมที่ช่วยพัฒนาองค์กร

มีนวตกรรมในงานที่รับผิดชอบ

4.5

ส่วนที่ 1 และนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กร

5

   

ค่าระดับจริยธรรม (Integrity : ING)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์

ระดับค่าคะแนนที่ได้

ไม่แสดงสมรรถนะ

ไม่แสดงออกให้เห็น

0

รักษาระเบียบ วินัย กฏหมายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย

ตรงต่อเวลา และเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

0.5

ส่วนที่ 1 และไม่ผิดระเบียบ

1

อุทิศตนเพื่อหน่วยงาน

เสียสละเวลาตนเพื่องานองค์กร

1.3

ส่วนที่ 1 และทำภาระกิจจนสำเร็จ

1.6

ส่วนที่ 1,2 และได้รับชื่นชม

2

มีจรรยาบรรณ เสียสละความสุขส่วนตนหรือครอบครัว

รักษาจรรยาบรรณตนเอง

2.5

ส่วนที่ 1 และเสียสละความสุขตนเองหรือครอบครัวเพื่อภารกิจหน่วยงาน

3

มีหลักธรรมาภิบาล

โปร่งใสพร้อมรับตรวจสอบทุกเวลา

3.5

ส่วนที่ 1 และยึดประโยชน์ของหน่วยงาน

4

รักษาประโยชน์ชาติเท่าชีวิต

ดูแลทรัพย์สินของชาติแม้จะเป็นอันตรายเท่าชีวิต

5

   

ค่าระดับความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork : TW)

ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ

การแสดงออกให้เห็นประจักษ์