โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

 

วิสัยทัศน์

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองอุดรธานี มีศักยภาพสูง

 ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

 

ค่านิยม

      C : Competency        ความมีศักยภาพสูง

      M : Mastery              เป็นนายตัวเอง

      O : Originality           เร่งสร้างสิ่งใหม่

      P : People centered   ใส่ใจประชาชน

      H : Humility              ถ่อมตน อ่อนน้อม

 

 

ภายใต้อัตลักษณ์ 4 ข้อ คือ

1. ความพอเพียงคือการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2. ความมีวินัย คือการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กร และของทางราชการ

3. ความสุจริต คือการยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง การสร้างความเป็นธรรมและความสามัคคีในองค์กร

4. จิตอาสา คือการลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเองด้วยความรักสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ