โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ

2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ วิธีการตรวจสอบ

     2.1 คู่มือระบบการป้องกันการละเว้นฯ

     2.2 คู่มือระบบสุขภาพอำเภอ DHS

3. หนังสือแจ้งเวียน

    3.1 หนังสือแจ้งประชุม 

4. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานผล

    4.1 รายงานการประชุมจนท.วาระที่ 4 

     4.2 รายงานผลการกำกับติดตามฯ

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

6. ขออนุญาตเผยแพร่ EB25   

7.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ