โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

EB 24 น่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1.แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

     1.1หนังสือเสนอ แผนป้องกันฯ รอบ 6 เดือน

2.แบบรายงานผลโครงการตามแผน รอบ 6 เดือน

3.โครงการจริยะธรรม ปี 63 สสอ.เมืองอุดรธานี

     3.1หนังสือเสนอ แผนจริยธรรม รอบ 6 เดือน

4. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.เมือง

6. แบบฟอร์มที่ 3 สสอ.เมือง

 

7. แบบรายงานผลโครงการตามแผน รอบ 12 เดือน สสอ.เมือง

 

8. รายงานผลชม รอบ 12 เดือน ปี 63 เอกสารหมายเลข 2 สสอ.เมือง

9. หนังสือเสนอ แผนจริยธรรม รอบ 12 เดือน สสอ.เมือง

10. หนังสือเสนอ แผนป้องกันฯ รอบ 12 เดือน สสอ.เมือง.

11 .LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ