โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.ขออนุญาตนำเผยแพร่มาตการ

2. คู่มือมาตรการการรับสินบน

    2.1 ประกาศมาตรการการรับสินบน

    2.2 มาตรการป้องกันการผิดวินัย - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

    2.3 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัาง

    2.4 มาตรการป้องกันการรับสินบน_ เงินบริจาค

    2.5 มาตรการป้องกันการผิดวินัย - การใช้รถราชการ

    2.6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557

3. หนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

6. LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ