โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 1.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม  คลิ๊ก

            1.1 คำสั่งคณะกรรมนิเทศติดตาม-แผนออกนิเทศติดตามงาน 63   คลิ๊ก

            2.1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ   คลิ๊ก

             2.2 รายงานการประชุม มกราคม 63   คลิ๊ก   

             2.3 ภาพออกประมิน รอบที่ 1   คลิ๊ก

3.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ   คลิ๊ก

4. แบบสำรวจ EBIT 12  คลิ๊ก

5. ขออนุญาตเผยแพร่

6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สสอ.เมือง 

7. นำเสนอ คปสอ.เมืองอุดรธานี 2563 

8. ผลการดำเนินงาน คปสอ. เมือง ปี 63

9. ผลงานตามตัวชี้วัด PA คปสอ.เมืองอุดรธานี

        ดาวน์โหลด   userfiles/ผลงานตามตัวชี้วัด PA คปสอ_เมืองอุดรธานี.xls  คลิ๊ก 

10. รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

11. LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ   คลิ๊ก

 

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ