โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1.บันทึกเผยแพร่บริหารเว็ปไซต์  คลิ๊ก

         2.คำสั่งการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ปี 2563  คลิ๊ก

                 2.1 คำสั่งบริหารเว็ปไซต์ ปี 2563  คลิ๊ก

         2.2. ประกาศสสอ.เมืองอุดรธานี  คลิ๊ก

3.ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล  คลิ๊ก

        3.1ผังการเผยแพร่ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี  คลิ๊ก

         4.บันทึกขออนุญาตรายงานปัญหาอุปสรรค  คลิ๊ก

                 4.1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน  คลิ๊ก

          5.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.docx  คลิ๊ก

           6.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ  คลิ๊ก

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ