โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสค.และ อสม.ปี 63.
พัฒนา อสม. สู่ อสม. หมอประจำบ้าน ปีงบประมาณ 63
ประชุม เพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
สสอ.ทำบุญวันเข้าวัด เพื่อพัฒนาจิตใจ ปี 63
สาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ประกาศเจตนาณ์ ต่อต้านทุจริต

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจ หลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ คลิ๊ก

2. โครงการ คลิ๊ก

  2.1 โครงการวิ่งไล่ยุง

  2.2 ขออนุมัติจัดประชุม รณรงค์

  2.3  หนังสือแจ้งเพื่อทราบในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก

  2.4  กำหนดการกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุง

  2.5  แผนผังพิธีเปิดกิจกรรมไล่ยุง

  2.6   ภาพกิจกรรมโครงการ

  2.7  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เดือน มีนาคม 63

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  คลิ๊ก

4. สรุปโครงการทำแผน63 คลิ๊ก

5.ภาพถ่ายกิจกรรม  คลิ๊ก

6.หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  คลิ๊ก

7.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์  คลิ๊ก

8.LINK ไปหน้าเว็บหน่วย ยัง ข่าวที่ประกาศ  คลิ๊ก

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ