EB4

 

  EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดชื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

           1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และหรือพิจารณาสั่งการ  และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

 

           2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน  (แบบสขร. 1)  คลิ๊ก

                        2.1  สขร.1   เดือน ตุลาคม  2562  คลิ๊ก

                    2.2  สขร.1   เดือน พฤศจิกายน  2562  คลิ๊ก

                    2.3  ขร.1  เดือน ธันวาคม 2562  คลิ๊ก

 

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ