EB3

 EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี

            1.แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี  คลิ๊ก

         

          2.วงเงินชื้อจ้างสูงสุด  ในไตรมาส 1

                       2.1  ภาพปริ้นสกรีน  EGP  รายการที่ชื้อจ้างสูงสุด 

                             -โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว EGP  คลิ๊ก

                             -โครงการวัสดุสำนักงาน  EGP  คลิ๊ก

                       2.2  ไฟล์แสกน  ชุดบันทึกอนุมัติจัดชื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดวงเงินชื้อจ้างเกิน  5,000  บาทในไตรมาสที่  1

                             -โครงการวัสดุงานบ้านงานครัว   คลิ๊ก

                             -โครงการวัสดุสำนักงาน    คลิ๊ก

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ