EB2

 

 

   EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

         1.บันทึกข้อความ  เรียนผู้บริหาร  /  ทราบ  /  อนุมัติ  คลิ๊ก

 

         2.คำสั่ง  /  ข้อสั่งการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด  คลิ๊ก


         3.กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างคลิ๊ก

           

                     3.1  แผนการจัดชื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2563     คลิ๊ก

                            -  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ  /  ปลดประกาศ   คลิ๊ก

                            -  ภาพถ่ายเผยแพร่แผน  ณ สถานที่ปิดประกาศ  คลิ๊ก

                     3.2  รายงานผลการดำเนินงานจัดชื้อจัดจ้าง    คลิ๊ก

                          -  เดือน  ต.ค. 2562   คลิ๊ก

                     3.3  หนังสือเวียน  กระทรวงสาธารณสุข   คลิ๊ก

                            - สแกนแบบฟอร์มแสดงความบริสุธิ์ใจ  คลิ๊ก

                            - แสกนชุดบันทึกอนุมัติจ่าย  ในปี  2563

                              1.โครงการชื้อวัสดุงานบ้านงานครัว คลิ๊ก

                              2.โครงการชื้อวัสดุสำนักงาน  คลิ๊ก

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ