EB1

EB 1  วิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างปีที่ผ่านมา  ปี 2563

          1.บันทึกข้อความ  เรียนผู้บริหาร  / ทราบ  อนุมัติ  คลิ๊ก

          

          2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์  ปี  2562   คลิ๊ก

            2.1  วิเคราะ์ความเสี่ยง

            2.2  ปัญหาและอุปสรรค  /  ข้อจำกัด

            2.3  วิเคราะห์ความประหยัด  

            2.4  แนวทางแก้ไขปรับปรุง


         3.ฟอร์มเผยแพร่   คลิ๊ก

 สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ค้นหาบทความ